Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Ngọc Hùng
Điểm số: 12