Tài nguyên

Liên kết Website

http://thcs-hoangxuanhan-hatinh.edu.vn/

Tin thời sự

Thư viện ảnh

Tra từ điển online


Tra theo từ điển:Hỗ trợ trực tuyến

 • (Dương Thế Vinh)
 • (Đặng Thị Trâm)
 • (Nguyễn Ngọc Hùng)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Máy tính điện tử

  http://thcs-hoangxuanhan-hatinh.edu.vn

  Điều tra ý kiến

  Bạn có nhận xét gì về website này
  Phong phú
  Rất đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu

  website chính thức

  http://thcs-hoangxuanhan-hatinh.edu.vn

  Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Hoàng Xuân Hãn.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Thời khoá biểu HKII. Năm học 2010-2011

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Hùng (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:23' 28-02-2011
  Dung lượng: 57.5 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người
  "Trường Hoàng Xuân Hãn
  Năm học 2010- 20011
  Học kỳ 2" THỜI KHOÁ BIỂU
  BUỔI SÁNG
  Thực hiện từ ngày 10 tháng 01 năm 2011

  THỨ TIẾT "6A
  (Hương)" "6B
  (PThảo)" "6C
  (Anh)" "7A
  (Huệ)" "7B
  (Huyền)" "7C
  (Minh)" "8A
  (BThảo)" "8B
  (Sâm)" "8C
  (Tùng)" "9A
  (Thiền)" "9B
  (Thơ)" "9C
  (Nhàn)"
  2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
  2 Lý - Tùng Toán - PThảo Văn - Thơ Sinh - Huệ Anh - Nhân Toán - Anh Toán - Sâm Sinh - Trâm Văn - BThảo Toán - Thiền Toán - Nhàn Văn - Huyền
  3 Địa - Huệ Văn - Hương Văn - Thơ Toán - Tùng Văn - Huyền Anh - Nhân Văn - BThảo Toán - Sâm Anh - Hoa Văn - Huyên Lý - Thiền Hoá - Minh
  4 Toán - PThảo Văn - Hương Toán - Anh Văn - Huyên Văn - Huyền Sinh - Minh Sinh - Trâm Anh - Hoa Toán - Tùng Hoá - Huệ Văn - Thơ Toán - Nhàn
  5 CNghệ - PThảo GDCD - Hương CNghệ - Sâm Sử - BThảo Sinh - Minh TCT - Anh Anh - Hoa Hoá - Huệ GDCD - Thơ Anh - Nhân CNghệ - Nhàn Lý - Thiền
  3 1 Văn - Hương Anh - Hạ Sinh - Minh Thể - Thắm Toán - Hùng Toán - Anh CNghệ - Hoà TC - Hoab Anh - Hoa Sử - Huyềnb Sử - Huyền Thể - Thọ
  2 Văn - Hương Sinh - Đào Toán - Anh Địa - Thuỷ TCT - Hùng Nhạc - Mơ Thể - Thọ Anh - Hoa TC - Hoab Toán - Thiền Hoá - Minh Văn - Huyền
  3 Anh - Hạ Văn - Hương Thể - Thắm Nhạc - Mơ Sinh - Minh Văn - Huyềnb Lý - Hoà Địa - Thuỷ Thể - Thọ Sinh - Đào Văn - Thơ Sử - Huyền
  4 Thể - Thắm TC - Hoab Anh - Hoa Lý - Hoà MT - Sơn Văn - Huyềnb Nhạc - Mơ Thể - Thọ Địa - Thuỷ Lý - Thiền Sinh - Đào Anh - Hạ
  5 GDCD - Hương CNghệ - Hùng CNghệ - Anh TC - Hoab MT - Sơn CNghệ - Hoà TCT - Thiền TCV - Thơ Nhạc - Mơ
  4 1 TC - Hoab Thể - Thắm Địa - Huệ Toán - Tùng Anh - Nhân Văn - Huyềnb Toán - Sâm Văn - Truyền Văn - BThảo Thể - Thọ Toán - Nhàn Sinh - Đào
  2 Anh - Hạ Toán - PThảo Sử - Huyềnb Sinh - Huệ Toán - Hùng Anh - Nhân Văn - BThảo Văn - Truyền Nhạc - Mơ Văn - Huyên Sinh - Đào Toán - Nhàn
  3 Toán - PThảo Sinh - Đào Thể - Thắm Anh - Nhân Nhạc - Mơ Địa - Thuỷ Văn - BThảo Toán - Sâm Hoá - Huệ Văn - Huyên Thể - Thọ Anh - Hạ
  4 MT - Sơn CNghệ - PThảo TC - Hoab Văn - Huyên Địa - Thuỷ Thể - Thắm Sử - Huyềnb Thể - Thọ Toán - Tùng Sinh - Đào Anh - Hạ TCT - Nhàn
  5 TCT - Tùng TCA - Nhân Sử - BThảo MT - Sơn TC - Hoab Địa - Thuỷ Nhạc - Mơ GDCD - Huyên CNghệ - Nhàn
  5 1 Thể - Thắm Văn - Hương Văn - Thơ TCA - Hạ Lý - Hoà Toán - Anh TC - Hoab Anh - Hoa Sinh - Đào Toán - Thiền Thể - Thọ Sử - Huyền
  2 Sinh - Đào Anh - Hạ Anh - Hoa MT - Sơn Thể - Thắm CNghệ - Anh Hoá - Minh Địa - Thuỷ Sử - Huyềnb Văn - Huyên Lý - Thiền Văn - Huyền
  3 Văn - Hương MT - Sơn Toán - Anh Văn - Huyên Văn - Huyền Địa - Thuỷ Anh - Hoa Nhạc - Mơ Thể - Thọ Sử - Huyềnb Văn - Thơ Sinh - Đào
  4 Anh - Hạ Thể - Thắm GDCD - Hương Văn - Huyên Toán - Hùng MT - Sơn Địa - Thuỷ GDCD - Thơ TC - Hoab Thể - Thọ Hoá - Minh Lý - Thiền
  5 Sử - Huyềnb TC - Hoab Sinh - Minh CNghệ - Anh GDCD - Hương TCA - Hoa GDCD - Thơ CNghệ - Hoà MT - Sơn GDCD - Huyên Nhạc - Mơ TCV - Huyền
  6 1 TC - Hoab Sử - Huyềnb Nhạc - Mơ Thể - Thắm CNghệ - Hùng Anh - Nhân Toán - Sâm Lý - Hoà Sinh - Đào Hoá - Huệ Anh - Hạ Toán - Nhàn
  2 Toán - PThảo Anh - Hạ Lý - Tùng Anh - Nhân Sử - BThảo Lý - Hoà Địa - Thuỷ Toán - Sâm Hoá - Huệ Văn - Huyên Toán - Nhàn Thể - Thọ
  3 Sinh - Đào Nhạc - Mơ MT - Sơn Sử - BThảo Thể - Thắm Văn - Huyềnb Thể - Thọ Hoá - Huệ Toán - Tùng TCV - Huyên TCT - Nhàn Địa - Thuỷ
  4 Nhạc - Mơ Toán - PThảo TC - Hoab Toán - Tùng Toán - Hùng Thể - Thắm Văn - BThảo Sử - Huyềnb Lý - Hoà Anh - Nhân Địa - Thuỷ GDCD - Huyên
  5
  7 1 Toán - PThảo Địa - Huệ Văn - Thơ CNghệ - Anh Văn - Huyền Sử - BThảo Anh - Hoa Văn - Truyền Toán - Tùng Toán - Thiền Toán - Nhàn Hoá - Minh
  2 Văn - Hương Toán - PThảo Toán - Anh Toán - Tùng Anh - Nhân Sinh - Minh Toán - Sâm Văn - Truyền Văn - BThảo Địa - Thuỷ Sử - Huyền Toán - Nhàn
  3 CNghệ - PThảo Lý - Tùng Anh - Hoa Anh - Nhân Địa - Thuỷ GDCD - Hương Sinh - Trâm Toán - Sâm Văn - BThảo Lý - Thiền Văn - Thơ Văn - Huyền
  4 GDCD - Hương CNghệ - PThảo CNghệ - Sâm Địa - Thuỷ Sử - BThảo Toán - Anh Hoá - Minh Sinh - Trâm Anh - Hoa CNghệ - Thiền Văn - Thơ Văn - Huyền
  5 SHL - Hương SHL - PThảo SHL - Anh SHL - Huệ SHL - Huyền SHL - Minh SHL - BThảo SHL - Sâm SHL - Tùng SHL - Thiền SHL - Thơ SHL - Nhàn
   
  Gửi ý kiến